أ

إ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ل

م

ن

و

ه